Podmínky k vystoupení 

Dodatek č. II VOP pro POŘADATELE

6.1. Objednavatel se zavazuje dodavateli zajistit bez výjimky všechny následující podmínky, které jsou nezbytné k uskutečnění plnění předmětu smlouvy.

  • a) ''Parkovné'' - Objednavatel musí dodavateli zajistit bezplatně, co nejblíže akci jedno parkovací místo pro osobní automobil.
  • b) ''Šatna'' - Vhodný prostor pro přípravu vystoupení, kterým se rozumí: uzamykatelná šatna s elektrickou přípojkou na 230V, kde účinkujícího nebude nikdo rušit v přípravě programu. Dále se objednavatel zavazuje k nenahrávání prostor šatny a to kvůli zabezpečení tajemství o vystoupení. V případě porušení nahrávání je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu ve výši až 5.000 Kč a požadovat o okamžité odstranění nahrávky. V případě zveřejnění nahrávky, pořízené z přípravy vystoupení je dodavatel oprávněn objednavateli uložit smluvní pokutu do výše 50.000 Kč a požadovat o okamžité stažení a zrušení záznamu.
  • c) ''Prostor k vystoupení'' - Vhodný prostor pro vystoupení, kterým se rozumí, bezpečný prostor o min. velikosti 4x3 metrů, označený, zastřešený a s elektrickou přípojkou na 230V.
  • d) "Bezpečí" - Prostor k vystoupení i zázemí účinkujících musí být nekuřácký, nezakouřený a kde se teplota vzduchu pohybuje od 20°C do 30°C s hlučností splňující nařízení vlády dle zákona (do 50dB).
  • e) ''Dozor dětí'' - V případě, že se na akci vyskytují děti je objednavatel povinný zajistit nad těmito dětmi dozor. Účinkující nemůže při výkonu vystoupení koordinovat a starat se o jednotlivé děti, které se ,,neumí chovat'' nebo jsou příliš mladé. V případě nadměrného vyrušování ze strany nehlídaných dětí je dodavatel oprávněn k předčasnému ukončení své práce.

6.2. V případě škody na majetku nebo zdravý dodavatele, v důsledku zanedbání podmínek k vystoupení uvedených v bodech 6.1. písmena a) až e), ze strany objednavatele, je dodavatel oprávněn od objednavatele požadovat zaplacení této škody do 14 dnů ode dne oznámení.

6.3. V případě nedodržení kteréhokoliv z uvedených bodech 6.1. písmena a) až e) je dodavatel oprávněn k odstoupení od smlouvy podle bodu 5.5. VOP.

11.2. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.com/obchodni-podminky. 

11.3. Tento dodatek č. II týkající se podmínek k vystoupení nabývají platnosti a účinnosti od 15. února 2021 a plně nahrazuje předchozí dodatek č. II týkající se podmínek k vystoupení.