Obchodní podmínky

Na našich stránkách máme trojí obchodní podmínky, vyberte si ty, které se Vás týkají:


POŘADATEL AKCE

Klienty, kteří objednávají naše služby a umělecká vystoupení.

NÁKUP NA E-SHOPU

Zákazníci, kteří nakupují výrobky a zboží na našem e-shopu.

NÁKUP VSTUPENEK

Diváci, kteří kupují vstupenky na naše představení.


Obchodní podmínky pro POŘADATELE

Aktuální znění obchodních podmínek pro objednání vystoupení a služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky, (dále uváděny jen jako "VOP"), platí pro objednání živého uměleckého výkonu a služeb společnosti Ondřej Soukup | Se sídlem: Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 | IDDS: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 | E-mail: info@magicsoukup.cz, web: www.magicsoukup.cz (dále jen jako "Dodavatel").

1.2. VOP upravují práva a povinnosti dodavatele a objednavatele, (dále společně jen jako "Smluvní strany"), v souvislosti s objednáním živého uměleckého výkonu a/nebo služeb, (dále jen jako "Služba").

1.3. Fyzická nebo právnická osoba, která si objednává službu, (dále jen jako "Objednavatel"), potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto VOP četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Objednávka se pro účely VOP považuje za návrh na uzavření Smlouvy o vytvoření a užití uměleckého díla, (dále jen jako "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a autorského zákona v platném znění.

1.5. Veškeré vztahy se řídí těmito VOP a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.6. Součástí smlouvy a VOP jsou přílohy:

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednavatel objednává u dodavatele službu uvedenou v závazné objednávce, které smluvní strany předem důkladně projednaly a na základě předchozí komunikace obě smluvní strany schválily. Proces objednávky je ukončen odesláním souhlasu ze strany objednavatele. Odesláním objednávky objednavatel prohlašuje, že u dodavatele závazně objednává předem projednané a oběma smluvními stranami schválenou službu, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi bez výhrad souhlasí a považuje je pro sebe za závazné. Dále objednavatel prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, že tyto údaje před odesláním objednávky pečlivě zkontroloval a ručí za jejich pravost.

2.2. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena na dálku, a to v okamžiku, kdy dojde mezi smluvními stranami k podpisu smlouvy a zasláním emailu ze strany dodavatele s předmětem ''Potvrzení objednávky''.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Objednavatel prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se dodavatel zavazuje uskutečnit vystoupení uvedené v objednávce, a objednavatel se zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce.

2.4. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smlouvou se objednavatel zavazuje zaplatit za vystoupení dodavateli cenu uvedenou v objednávce, přičemž si dodavatel vyhrazuje právo určit, jeden ze čtyř způsobů úhrady uvedených v následujících bodech: 

 • a) "Převodem před akci" - Celková cena bude uhrazena před vystoupením na bankovní účet dodavatele: č.ú.: 2900753365/2010 na základě faktury. Pokud částka uvedená na faktuře nebude připsána na bankovní účet dodavatele nejpozději v den splatnosti příslušné faktury, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.
 • b) "Převodem po akci" - Celková cena bude uhrazena po vystoupení na bankovní účet dodavatele č.ú.: 2900753365/2010 na základě faktury, se splatností 7 dnů v případě částky do 5.000 Kč a 14 dní kdy částka překračuje 5.000 Kč. V případě prodlení se zaplacením ceny uvedené v objednávce se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení a smluvní pokutu 10 % z celkové ceny uvedené na faktuře. 
 • c) "Platba kartou na místě" - Celková cena bude uhrazena na místě konání prostřednictvím platebního terminálu spol. SumUp Payments Limited oproti daňovému dokladu, který bude pořadateli elektronicky zaslaná na e-mail nebo SMS. (Akceptovatelné platební karty: MasterCard, VISA, Apple Pay a Google Pay).
 • d) "Hotově na místě" - Celková cena bude uhrazena na místě konání v hotovosti, oproti daňovému dokladu (faktura spolu s PPD), v den konání akce, před jejím zahájením. Hotově na místě lze platit částku do 5.000 Kč. V případě částky přesahující tuto hranici preferujeme bezhotovostní platební metodu (platba kartou / převodem na účet). 

3.2. Dodavatel není plátcem DPH.

3.3. Hotovostní platba podléhá evidenci tržeb tzv. "EET" - Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit objednavateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.4. "Záloha" - Dodavatel si vyhrazuje právo na určení výše zálohy, která souvisí s předmětem plnění smlouvy. V případě nezaplacení zálohy nejpozději v den splatnosti, vyhrazuje si dodavatel právo odstoupit od smlouvy dle bodu 5.3.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na navýšení smluvní ceny uvedené v objednávce o částku na nečekaně vynaložené náklady spojené s vykonání předmětu smlouvy. V tomto případě se jedná o parkovné, správní poplatky a mýtné. Tato částka musí být podložená příslušnými doklady a objednavatelem schválena. Objednavatel na tuto částku obdrží dodatečnou fakturu.

3.6. Případné slevy z ceny služby nelze vzájemně kombinovat. Nárok na slevu musí být proveden ještě před uzavřením smlouvy.

4. ODPOVĚDNOST

4.1. Dodavatel v žádném případě nezodpovídá za chování a následky chování účastníků akce, na které bude uskutečněno objednávané vystoupení.

4.2. Dodavatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi a domácími zvířaty. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně zodpovídá po celou dobu vystoupení. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za případné úrazy dětí nebo i zvířat způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Pokud jsou v programu použity balónky, doprovázející osoba je povinna zabezpečit bezpečí dětí i zvířat, a to především zabránit vdechnutí nebo snězení části balónku. Účinkující nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

4.3. Objednavatel je povinen osoby vykonávající pracovní výkon dodavatele, (dále jen jako ''Zaměstnanec''), upozornit a proškolit se zacházení s movitými i nemovitými věcmi na akci, se kterými by mohly zaměstnanci přijít do kontaktu a zacházet s nimi (ozvučení, osvětlení, elektronika, vybavení šatny a další). Dodavatel ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za škody na majetku objednavatele nebo třetí osoby, pokud nebylo takto učiněno.

4.4. V případě nedodržení podmínek uvedené v bodech 4.1. až 4.3. tohoto článku je objednavatel povinen v důsledku škody na zdravý a majetku dodavatele, uhradit tuto škodu do 14 dnů ode dne oznámení této skutečnosti a zaslání faktury.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran nebo způsobem popsaným v následujících bodech 5.2. až 5.6. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem ''Odstoupení od smlouvy'' a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu dodavatele. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.2. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli smluvních stran (jako je např. vládní opatření v rámci COVID-19, vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, krádež věcí sloužící k výkonu práce, přírodní katastrofa, či úřední zákaz). Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty (storno podmínky). Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné a doložené, je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

5.3. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek uvedených výše v bodě 3.2 až 3.6. Odstoupení od smlouvy v tomto případě nezakládá druhé smluvní straně nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

5.4. Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením druhé straně. V takovém případě se strana, která odstupuje od smlouvy, zavazuje zaplatit druhé straně do 14 dní veškeré prokázané vynaložené náklady, které budou doloženy příslušnými účetními doklady. Horní hranice těchto nákladů činní cenu objednané služby. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele, po uplynutí této stanovené doby, je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu tzv. storno poplatek dle tabulky níže:

STORNO PODMÍNKY

Více než 30 dní před vystoupením

10 %

30-15 dní před vystoupením

25 %

14-8 dní před vystoupení 

50 %

7 a méně dní před vystoupením 

100 %

Nevztahuje se na zrušení akce z důvodu COVID-19 dle bodu 5.2

z celkové ceny

5.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy:
 • a) v důsledku nesplnění podmínek k vystoupení, které jsou uvedeny v příloze č. II. těmito VOP, 
 • b) porušením bodu 7.2.
 • c) vystavení dodavatele a/nebo zaměstnance životu ohrožujícím faktorům (cigaretový smog, nebezpečí úrazu, hlasitá hudba nad 50 dB). 

Dodavatel si v těchto případech (uvedených v bodě 5.5. písmena a, b, c) vyhrazuje nárok na zaplacení celkové ceny uvedené v objednávce. Odstoupení od smlouvy v těchto odůvodněných případech nezakládá objednavateli nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ani na smluvní pokuty.

6. AUTORSKÁ A PRÁVNÍ POVOLENÍ

6.1. Objednavatel potvrzením objednávky dává dodavateli souhlas ke zveřejnění jeho jména, obchodního jména organizace včetně loga nebo znaku organizace na webové stránce dodavatele, která je uvedena v těchto podmínkách shora, na sociálních sítích, které jsou uvedeny na webové stránce dodavatele a na propagačních materiálů.

6.2. Objednavatel dává dodavateli povolení k pořizování veškerých audiovizuálních záznamů pro svou potřebu. Veškeré pořízené audiovizuální záznamy (foto, video, zvuk) ze strany dodavatele při vystoupení, jsou ve vlastnictví dodavatele. Dodavatel má od objednavatele souhlas k jejich zveřejnění a užití, pro své potřeby.

6.3. Záznamy pořízené při vystoupením objednavatelem jsou ve vlastnictví objednavatele a k jejich zveřejnění musí dodavatel dát písemný souhlas.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

7.1. V případě poskytnutí služby s využitím zvukové stopy podléhající nahlášení a zaplacení autorského poplatku OSA je objednavatel povinen takto učinit na vlastní náklady.

7.2. Dodavatel si vyhrazuje právo neúčinkovat na politických ani nábožensky orientovaných akcích. V případě objednání služby i přes nevědomost dodavatele, objednavatel dodavatele neupozornil, že se jedná o politickou nebo nábožensky orientovanou akci, má dodavatel právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 5.5.

8. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.2. Zásada ochrany osobních údajů, (dále uváděna jen jako "ZOOÚ"), je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí VOP. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněna na internetových stránkách www.magicsoukup.com/ochrana-osobnich-udaju. 

9. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Tento Reklamační řád, (dále jen "RŘ"), upravuje právní vztahy mezi smluvními stranami, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality poskytnutých služeb.

9.2. Reklamací pro účely tohoto RŘ se rozumí objednavatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných dodavatelem, kterým se požaduje určitá náprava, nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

9.3. Objednavatel může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u dodavatele na adrese uvedené výše v bodě 1.1.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště)
 • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
 • komu je reklamace určena
 • datum podání reklamace
 • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

9.4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 9.3. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

9.5. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednavatelem. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

a) při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

b) při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

9.6. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené tímto RŘ se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.

9.7. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytnutí služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát - oddělení ADR | Se sídlem: Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 | E-mail: adr@coi.cz | Web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

9.8. Dodavatel je oprávněn tento RŘ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Dodavatel je oprávněn k provozování a plnění předmětu služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Aktuální znění VOP a RŘ bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.com/obchodni-podminky. 

11.3. Tyto VOP a RŘ nabývají platnosti a účinnosti od 15. února 2021 a plně nahrazují předchozí VOP a RŘ.

Obchodní podmínky pro E-SHOP

Aktuální znění obchodních podmínek pro nákup výrobků a zboží na e-shopu: shop.magicsoukup.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky, (dále jen jako "VOP"), platí pro objednání výrobků a zboží na internetových stránkách: www.shop.magicsoukup.cz/eshop, jejichž provozovatelem je: Ondřej Soukup | Se sídlem: Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 | IDDS: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 | E-mail: shop@magicsoukup.cz, web: www.magicsoukup.cz (dále jen jako "Prodávající").

1.2. VOP upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, (dále společně jen jako "Smluvní strany"), v souvislosti s nákupem a prodejem výrobků a zboží s výjimkou vstupenek (dále jen jako "Zboží"), prostřednictvím e-shopu, (dále jen jako "Obchod"), provozován v síti elektronických komunikací a umístěn na internetové adrese www.magicsoukup.cz/eshop, kterou provozuje prodávající.

1.3. Fyzická nebo právnická osoba, která si kupuje zboží, (dále jen jako "Kupující"), potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto VOP četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Objednávka prostřednictvím obchodu se pro účely VOP považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, (dále jen jako "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.

1.5. Veškeré vztahy se řídí těmito VOP a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.6. Součástí smlouvy a VOP je příloha:

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené ve webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého ''uživatelského rozhraní''. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci v webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti týkající se smlouvy.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Prodávající není plátcem DPH.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se prodávající zavazuje k plnění smlouvy a kupující se zavazuje zaplatit za zboží prodávajícímu celkovou cenu uvedenou v objednávce.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uveden v ceníku dopravy, ceník platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").

3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "Elektronická adresa").

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy objednavatel obdrží od prodávajícího email, v jehož předmětu bude uvedeno ''Potvrzení objednávky''.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (č.ú.: 2900753365/2010, vedený u Fio banka, a.s. na adrese: Budějovická 1523/9a, 140 62 Praha 4),
 • b) platba kartou online, prostřednictvím platební brány Stripe,
 • c) v hotovosti nebo kartou při osobním vyzvednutí na pobočce prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby kartou online je kupní cena splatná dnem uzavření kupní smlouvy. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.5. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat. Nárok na slevu musí být proveden ještě před uzavřením smlouvy.

4.6. Kupující souhlasí s tím, že prodávající v okamžiku uhrazení kupní ceny vystaví fakturu v elektronické podobě (PDF) a zašle ji na elektronickou adresu.

4.7. Hotovostní platba podléhá evidenci tržeb tzv. "EET" -  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od kupní smlouvy o dodávce vstupenek, které kupující zakoupil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, a to vyplněním vzorového formuláře s názvem "Odstoupení od smlouvy" a následné zaslání tohoto dokumentu na adresu prodávajícího. Bezplatné zaslání je možné učinit na emailovou adresu s naskenovaným nebo vyfoceným dokumentem.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. VOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Tento Reklamační řád, (dále jen "RŘ") upravuje právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zakoupeného zboží od prodávajícího.

7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.6. Kupující může reklamaci uplatnit písemně nebo elektronickou poštou u prodávajícího na adrese uvedené výše v bodě 1.1. VOP.

Z reklamace musí být zřejmé zejména:

 • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště)
 • předmět reklamace, případně čeho se objednavatel domáhá
 • komu je reklamace určena
 • datum podání reklamace
 • podpis objednavatele nebo podpis oprávněné osoby spolu s plnou mocí

7.7. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 7.4. tohoto článku, bude považována za neoprávněnou.

7.8. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

 • a) při poštovních zásilkách - den doručení reklamace na adresu dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.
 • b) při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty dodavatele uvedené výše v bodě 1.1.

7.9. Ostatní právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto RŘ se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

7.10. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát - oddělení ADR | Se sídlem: Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2 | E-mail: adr@coi.cz | Web: www.coi.cz/informace-o-adr/ 

7.11. Prodávající je oprávněn tento RŘ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat a to i bez předchozího upozornění.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Objednavatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2. Zásada ochrany osobních údajů, (dále uváděna jen jako "ZOOÚ"), je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí VOP. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněna na internetových stránkách www.magicsoukup.com/ochrana-osobnich-udaju. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení, které úzce souvisí s předmětem plnění smlouvy, na elektronickou adresu.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Aktuální znění VOP a RŘ bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.com/obchodni-podminky.

11.3. Tyto VOP a RŘ nabývají platnosti a účinnosti od 15. února 2021 a plně nahrazují předchozí VOP a RŘ.

Obchodní podmínky pro NÁKUP VSTUPENEK

Aktuální znění obchodních podmínek pro diváky, kteří kupují vstupenky na naše představení.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky, (dále uváděny jen jako "VOP"), platí pro zakoupení a prodej vstupenek společnosti Ondřej Soukup | Se sídlem: Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika | IČO: 03838226 | IDDS: chi3zwx | Mobil: +420 607 527 638 | E-mail: vstupenky@magicsoukup.cz, web: www.magicsoukup.cz (dále jen jako "Pořadatel").

1.2. VOP upravují práva a povinnosti pořadatele a diváka, (dále společně jen jako "Smluvní strany"), v souvislosti s nákupem a prodejem zboží, (dále jen jako "Vstupenka"), prostřednictvím e-shopu, (dále jen jako "Obchod"), provozován v síti elektronických komunikací a umístěn na internetové adrese www.magicsoukup.cz/vstupenky, kterou provozuje pořadatel.

1.3. Fyzická osoba, která si kupuje vstupenku, (dále jen jako "Divák"), potvrzením objednávky současně stvrzuje, že tyto VOP četl a bez výhrad akceptuje.

1.4. Objednávka prostřednictvím obchodu se pro účely VOP považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, (dále jen jako "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.

1.5. Veškeré vztahy se řídí těmito VOP a vztahy jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky a občanským zákoníkem v platném znění. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neúčinným nebo neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost nebo neplatnost celé smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zcela nedotčena.

1.6. Součástí smlouvy a VOP jsou přílohy:

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupence na konkrétní představení, a to včetně uvedení cen jednotlivé kategorie. Ceny vstupenky jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pořadatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Prodávající není plátcem DPH.

2.3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Divák prohlašuje, že odsouhlasením objednávky výslovně souhlasí se způsobem uzavření této smlouvy. Smlouvou se pořadatel zavazuje k plnění předmětu smlouvy a divák se zavazuje zaplatit za vstupenku cenu uvedenou v objednávce.

3.5. Pro objednání vstupenky vyplní divák objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • názvu představení (vybranou vstupenku "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • termínu, času a místě jeho uskutečnění,
 • kategorii vstupenky a/nebo řadě a místě k sezení,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení vstupenky a o nákladech spojených s dodáním vstupenky,
 • způsobu úhrady kupní ceny vstupenky (dále společně jen jako "objednávka").

3.6. Před potvrzením objednávky je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky divák vložil, a to i s ohledem na možnost diváka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle divák kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou pořadatelem považovány za správné. Pořadatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení divákovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty diváka uvedenou v objednávce, (dále jen "Elektronická adresa").

3.7. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v okamžiku, kdy divák obdrží od pořadatele email, v jehož předmětu bude uvedeno ''Potvrzení objednávky''.

3.8. Divák souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé divákovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí divák sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA VSTUPENKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu vstupenky dle smlouvy může divák uhradit následujícími způsoby:

 • a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (č.ú.: 2900753365/2010, vedený u Fio banka, a.s. na adrese: Budějovická 1523/9a, 140 62 Praha 4),
 • b) platba kartou online, prostřednictvím platební brány Stripe.

4.4. V případě platby kartou online je kupní cena splatná dnem uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je divák povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu. V případě bezhotovostní platby je závazek diváka splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet pořadatele.

4.6. Případné slevy z ceny vstupenky nelze vzájemně kombinovat. Nárok na slevu musí být proveden ještě před uzavřením smlouvy.

4.7. Divák souhlasí s tím, že pořadatel v okamžiku uhrazení kupní ceny vystaví fakturu v elektronické podobě (PDF) a zašle ji na elektronickou adresu.

5. PŘEDÁNÍ VSTUPENKY

5.1. Divák souhlasí se způsobem doručením tzv. na dálku prostřednictvím elektronické pošty v PDF souboru.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá divák právo od smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě̌ pořadatelem, poskytováno v určeném termínu.

6.2. V případě zrušení představení z důvodu nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vůli pořadatele (jako je např. vládní opatření v rámci COVID-19, vážná nemoc umělce bránící vykonat vystoupení podle této smlouvy, úmrtí umělce nebo člena jeho rodiny, autohavárie, přírodní katastrofa, či úřední zákaz) vrátí pořadatel kupní cenu bez zbytečného odkladu stejnou cenou, jak byla kupní cena uhrazena. Odstoupení od smlouvy, řádně odůvodněné je nutno oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu jak telefonicky, tak zasláním emailu s tímto sdělením.

7. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Tento Reklamační řád, (dále jen jako "RŘ"), upravuje právní vztahy mezi smluvními stranami, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a vad zakoupené vstupenky prostřednictvím obchodu.

7.2. Divák nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky, jakkoliv z důvodů na straně diváka či třetí osoby odlišné od pořadatele nebude vstupenka nahrazována novou a divákovi nebude poskytnuta náhrada.

7.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude divákovi doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně diváka, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku divákovi doručit na elektronickou adresu (např. špatně zadaná adresa, přeplněná schránka, spam filtr atp.).

7.5. V případě, že divák neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po provedení úhrady kupní ceny za vstupenku, je povinen neprodlené̌, nejpozději však do 48 hodin ode dne, ve kterém provedl úhradu kupní ceny za vstupenku, kontaktovat pořadatele a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je divák povinen sdělit pořadateli jméno a e-mail (elektronickou adresu), které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky.

7.6. V případě, že pořadatel po obdržení informace od diváka dle odstavce 7.5 těchto VOP zjistí, že vstupenka skutečně nebyla divákovi doručena a nepůjde o případ uvedený v odstavci 7.3 těchto VOP:

 • (a) pořadatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat divákovi znovu vstupenku na elektronickou adresu),
 • (b) v případě, že již došlo ke konání akce, zavazuje se pořadatel vrátit divákovi uhrazenou kupní cenu za vstupenku, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace divákem, a to postupem podle odstavce 7.10. těchto VOP.

7.7. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude divák, který pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresu), prostřednictvím tohoto kontaktu, preferenčně prostřednictvím elektronické adresy, vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Pořadatel neodpovídá divákovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud divák obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním. Oznámení o zrušení akce se považuje za odeslané v den, kdy bude odesláno z e-mailové schránky pořadatele na elektronickou adresu, nebo kdy bude uskutečněno volání na telefonní číslo diváka nebo dne, kdy bude podáno k poštovní přepravě na adresu diváka.

7.8. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení akce, vrátí pořadatel divákovi v celém rozsahu zaplacenou kupní cenu za vstupenku/y.

7.9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující má nárok na vrácení kupní ceny za vstupenku/y pouze v případech vyjmenovaných výslovně v tomto RŘ.

7.10. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení kupní ceny za vstupenku, bude kupní cena za vstupenku vrácena prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada kupní ceny, a v případě úhrady kupní ceny prostřednictvím bankovního převodu bude kupní cena vrácena na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zaplaceno. K vrácení plné kupní ceny za vstupenku uhrazeného divákem dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení akce.

7.11. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené tímto RŘ se budou řídit příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky.

7.12. V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (divák) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Úřední inspektorát – oddělení ADR; Se sídlem: Štěpánkova 15, 120 00 Praha 2; E-mail: adr@coi.cz | web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.13. Pořadatel je oprávněn tento RŘ z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat, a to i bez předchozího upozornění.

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU K AKCI, NA NÍŽ JE VSTUPENKA ZAKOUPENA

8.1. Pořadatel akce je výhradním prodejcem vstupenky na jednotlivé akce, na které jsou vstupenky prodávány. Za platnost a pravost vstupenek zakoupené mimo obchod pořadatel neodpovídá.

8.2. Pořadateli akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, obsazení, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere divák toto právo pořadatele na vědomí.

8.3. Divák se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat Pravidla pro diváky. Dále se divák nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání akce. Zakoupením vstupenky a samotnou účastí na akci divák stvrzuje, že tyto pokyny četl a bez výhrad akceptuje.

8.4. Divák nabývá vlastnické právo ke vstupence zaplacením celé kupní ceny.

8.5. Právo filmového, video a televizního záznamu či fotografování akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

9. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Divák souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly pořadatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Dodavatel má právo být informován, jaké údaje o něm pořadatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2. Zásada ochrany osobních údajů, (dále uváděna jen jako "ZOOÚ"), je sepsána v samostatném platném dokumentu, který je nedílnou součástí VOP. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněna na internetových stránkách www.magicsoukup.com/ochrana-osobnich-udaju. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Divák souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení, které úzce souvisí s předmětem plnění smlouvy, na elektronickou adresu.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

11.1. Pořadatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Aktuální znění VOP a RŘ bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.com/obchodni-podminky. 

11.3. Tyto VOP a RŘ nabývají platnosti a účinnosti od 7. ledna 2022 a plně nahrazují předchozí VOP a RŘ.