Podmínky použití pro Online školu kouzel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky použití, (dále jen jako "Podmínky"), platí pro registraci a užití Online školy kouzel, (dle jen jako "Výukový program"), na internetových stránkách www.magicsoukup.cz, jejichž provozovatelem je: MAGIC SOUKUP s.r.o., společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka č. 365505, se sídlem na adrese: Semická 3289/3, 143 00 Praha 4 Česká republika, IČ: 14429373, DIČ: CZ14429373, mobil: +420 607 527 638, e-mail: office@magicsoukup.cz, web: www.magicsoukup.cz (dále jen jako ''Provozovatel'').

1.2. Osoba, která se registruje na webových stránkách, (dále jen jako ''Uživatel''), současně stvrzuje, že tyto podmínky četla a bez výhrad akceptuje.

2. REGISTRACE

2.1. Využíváním výukového programu je podmíněno bezplatnou registrací, prostřednictvím formuláře na stránce www.magicsoukup.cz/user-registration/. Registrovaný uživatel má neomezený přístup do výukového programu po celou dobu platné registrace a čerpání benefitů s tím spojené.

2.2. Informace, které uživatel vyplní v registračním formuláři musí být pravdivé a uživatel ručí za jejich pravost.

2.3. Na základě registrace zřídí provozovatel uživateli uživatelský účet, (dále jen "Uživatelský účet").

2.4. Uživatelský účet je zpřístupněn po kontrole a schválení přístupu provozovatelem, a to nejpozději do 48 hodin od registrace.

3. PŘIHLÁŠENÍ

3.1. Uživatel se do svého uživatelského účtu přihlašuje na stránce www.magicsoukup.cz/skola-kouzel/kurzy/ a to prostřednictvím e-mailové adresy a hesla, které zadal při registraci.

3.2. Uživatel je zodpovědný za bezpečné uchovávání hesla ke svému uživatelskému účtu. V případě ztráty nebo odcizení hesla, může uživatel požádat o jeho obnovení, prostřednictvím formuláře na stránce www.magicsoukup.cz/user-recovery/.

3.3. Uživateli je zakázáno přístupové údaje přenechat třetí osobě. V případě zjištění neautorizovaného použití svého uživatelského účtu je uživatel povinný neodkladně kontaktovat provozovatele. 

4. VYUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

4.1. Po přihlášení do uživatelského účtu má uživatel přístup k obsahu výukového programu. 

4.2. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.3. Uživatel je zodpovědný za veškeré aktivity provedené prostřednictvím svého uživatelského účtu.

4.4. K vybraným výukovým videím, které jsou součástí kouzelnických sad, je nezbytné zadat konkrétní heslo příslušné kouzelnické sady. Po zadání hesla se odemkne video s možností přehrání. Uživatel, který nevlastní konkrétní heslo nemá právo k přehrání těchto výukových videí.

4.4. Součástí uživatelského účtu je pravidelné informování o novinkách výukového programu a nabídky spadající pod obchodní značku MAGIC Soukup, (dále jen jako "Newsletter"), na emailovou adresu uživatele.

5. DEAKTIVACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

5.1. Zrušení uživatelského účtu ze strany uživatele je možné, prostřednictvím formuláře na stránce www.magicsoukup.cz/deregistration-user/. Zrušení uživatelského účtu je uživateli potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

5.2. Zrušení uživatelského účtu ze strany poskytovatele je možné v případech, kdy uživatel poruší podmínky a/nebo pokud uživatel nepoužije svůj uživatelský účet déle než 90 dní od posledního přihlášení. O zrušení uživatelského účtu je uživatel vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).

6. AUTORSKÁ PRÁVA

6.1. Výukový program, který spadá pod obchodní značku MAGIC Soukup® je chráněn ochrannými známky č. 386935, 390665 a autorskými právy. Veškeré texty, popisky, obrázky, videa a jiné jsou ve výhradním vlastnictví provozovatele, jakékoliv užívání těchto materiálů mimo vlastní potřebu uživatele je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

6.2. Uživateli je zakázáno kopírování a šíření obsahu z webových stránek.

7. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly správcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Objednavatel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Zásada ochrany osobních údajů je sepsána v samostatném platném dokumentu ZOOÚ, který je nedílnou součástí podmínek. Aktuální znění Zásady ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněnou na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1. Provozovatel je oprávněn k provozování a plnění předmětu smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Aktuální znění podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách www.magicsoukup.cz/skola-kouzel/provozni-podminky/. Uživatel bude o změně podmínek vyrozuměn elektronicky na emailovou adresu uživatele. V případě, že odmítne akceptaci nových podmínek, má uživatel právo uživatelský účet zrušit dle bodu 5.1.

8.3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 20. dubna 2022 a plně nahrazují předchozí podmínky použití.